توسعه کسب و کار

بعید است مدیر یا مالکی را پیدا کنید که علاقمند به توسعه کسب و کار خود نباشد. تقریباً هر زمان پای بحث یک مدیر بنشینید از رویاها و خواسته‌های خود برای توسعه کسب و کار می‌گوید. استراتژی به ما آموخته است که برای سالهای بعدمان چشم انداز داشته باشیم و تلویحاً به ما یاد داده است که چشم انداز سالهای بعد، باید وسیع‌تر و جذاب تر از وضعیت امروز باشد.

چنین است که مدیری که ۱٪ سهم بازار خود را دارد آرزو دارد طی ۵ سال، ۱۰ یا ۲۰ درصد سهم بازار را از آن خود کند و کسی که ۵۰٪ سهم بازار را دارد دوست دارد طی چند سال آینده ۵۰ درصد دیگر را نیز از آن خود کند. همچنین به ندرت کارآفرینی را می‌بینید که در زمان عملی ساختن رویای خود، به چیزی کمتر از «برترین بازیگر بازار» فکر کند.

حمايت از ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی در داخل کشور   

  شرح حمايت:

     پرداخت80 درصد هزینه‌های ثبت تا سقف10 ميليون ريال؛

    شرايط و ملاحظات اجرايي:

    منظور از هزينه‌هاي ثبت؛ هزینه‌های مربوط به ثبت الکترونیکی اظهارنامه، درج روزنامه رسمي، ارزيابي ماهوي اظهارنامه توسط نهاد علمي و حق‌الزحمه كارگزاري می‌باشد.
    تعداد دفعات استفاده از این حمایت براي هر متقاضي در طول سال نامحدود می‌باشد.
    ثبت اختراع داخلي در قالب شخصيت حقيقي، تنها در صورتي مورد حمايت قرار خواهد گرفت كه فرد يا افراد مخترع، در فهرست كاركنان متقاضی كه براي آنان حق بيمه پرداخت مي‌گردد، قرار داشته باشند و موضوع اختراع نيز مرتبط با فعاليت واحد مربوطه باشد.
    حق‌الزحمه كارگزاري در صورتي مشمول اين حمايت مي‌گردد كه موارد اجرايي مربوطه از طريق كارگزار تأييد ‌شده صورت پذيرد.
    ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.
    ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمایت از ثبت علامت تجاری در داخل کشور

شرح حمايت:

پرداخت50 درصد هزینه‌های ثبت تا سقف 10 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

منظور از هزينه‌هاي ثبت؛ هزینه‌های مربوط به ثبت الکترونیکی درخواست، درج روزنامه رسمي و حق‌الزحمه كارگزاري می‌باشد.

تعداد دفعات استفاده از این حمایت براي هر متقاضي در طول سال یک‌ بار می‌باشد.

ثبت علامت بايد به نام و 100% تحت مالكيت شركت باشد.

حق‌الزحمه كارگزاري در صورتي مشمول اين حمايت مي‌گردد كه موارد اجرايي مربوطه از طريق كارگزار تأييد ‌شده صورت پذيرد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمایت از تهيه گزارش طرح توجيهي (FS) و طرح كسب و كار (BP)

شرح حمايت:

پرداخت حداكثر 50 درصدهزينه‌های تدوین گزارش تاسقف 25ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

گزارش‌هایی مشمول حمایت می‌باشند که جهت استفاده از تسهیلات مالی و یا جذب سرما‌یه‌ و سرمایه‌گذار تدوین شده باشند.

هرمتقاضي درطول سال فقط یکبار امکان استفاده از اين حمایت را خواهد داشت.

گزارش مربوطه می‌بایست توسط كارگزار تأييد‌شده تدوین شده باشد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

صدور دستور پرداخت هزینه تأیید شده در وجه متقاضی توسط مرکز توسعه کسب و کارفناوری

حمايت از اخذ استانداردها، تأييديه‌ها و گواهينامه‌هاي ملی

شرح حمايت:

پرداخت 50 درصد هزينه‌ها حداكثر تا سقف 40 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

این حمایت مشمول هزینه اخذ استانداردها، تأییدیه‌ها، آزمون های تأییدیه عملکرد و گواهینامه‌هایی می‌شود كه باموضوع فعالیت و خدمات فناورانه و همچنین محصولات و خدمات متقاضی ارتباط داشته باشد و مستقیما موجب برداشتن گامی اساسی و لازم در پیشرفت، ارتقاء و تحقق اهداف متقاضی در جهت ایجاد ارزش افزوده و ایجاد و توسعه بازار داشته باشد.تشخیص این موضوع و تعیین میزان حمایت بر عهده مرکز توسعه کسب و کار فناوری می‌باشد.

هزینه‌های تأييديه‌هاي سازماني (نظير تأييديه‌هاي مربوط به خط توليد، ايزو‌ها و فرايندهاي داخلي سازمان) براي هر متقاضي يك مورد در سال و تأييديه‌هاي مربوط به محصول به ازاي هر محصول يك‌بار مورد حمايت قرارخواهندگرفت.

در صورت درخواست متقاضی و بررسی کارشناسان مرکز توسعه کسب و کار فناوری، امکان درصدی از حمایت پیش از اخذ استاندارد، تأییدیه و گواهینامه مربوطه و پس از انجام مراحل اوليه و ارائه مستندات وجود خواهد داشت.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمايت از پياده‌سازي سيستم مالي و حسابداري

شرح حمايت:

پرداخت 50 درصدهزینه‌ها تاسقف 30 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

منظور از پياده‌سازي سیستم مالی و حسابداری و هزینه‌های قابل قبول در این خصوص؛ مديريت سيستم مالي و حسابداري، طبقه‌بندي اسناد و مدارك حسابداري، استفاده از نرم‌افزار حسابداری، ثبت سيستمي و نرم‌افزاري تمامي اسناد، تحرير دفاتر قانوني و اظهارنامه‌هاي مالياتي و ارزش افزوده، صدور اسناد حسابداري در نرم‌افزار مالي و پيگيري معافيت‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي متقاضی و همچنین خرید نرم‌افزارهای مربوطه توسط كارگزار تاييد‌شده مي‌باشد.

مبلغ حمايت پس ازپايان قرارداد كارگزاري دروجه متقاضی قابل پرداخت مي‌باشد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

                      

حمايت از کارآموزی دانشجویان

شرح حمايت:

پرداخت حمایت تا سقف 10 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

این حمایت به منظور تشویق دانشجویان برای انجام کارآموزی در شرکت‌های عضو پیش‌بینی شده است و به ازای هر کارآموز مبلغ 5 میلیون ریال پرداخت می‌گردد.

هر متقاضي در طول سال و در قالب این حمایت، حداكثر ازهمکاری 2 دانشجو می‌تواند بهره‌مند شود.

واحدهاي متقاضي مي‌بايست، اعلام نیاز کارآموزی خود را به دفتر امور پژوهش و فناوری پارک ارائه نمايند.

دانشجو و متقاضي موظفند بر اساس روش اجرايي مورد تاييد دفتر امور پژوهش و فناوری پارک، گزارش‌ها و مستندات لازم را ارائه نمايند.

وظیفه شناسایی، جذب و آموزش دانشجویان مستعد به منظور انجام کارآموزی بر عهده کارگزار بوده و حمایت مربوطه نیز پس از اتمام پایان‌نامه در وجه کارگزار پرداخت می‌گردد.

ساير شرايط و نحوه حمايت، بر طبق روش اجرايي مورد تأیید دفتر امور پژوهش و فناوری پارک مي‌باشد.

آخرین اخبار

شبکه نوآوری تهران و الگوی پایه و چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ماهیت و مأموریت شبکه نوآوری تهران و انطباق آن با بند 17 الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

بهره‌مندی برگزیدگان مرحله اول آزمون استخدام بخش خصوصی از خدمات شبکه نوآوری

شبکه نوآوری تهران (tinet) اعلام کرد در دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، 6 امتیاز ویژه برای برگزیدگان مرحله نخست آزمون استخدام بخش خصوصی در نظر گرفته است که ازجمله آن‌ها عضویت مستقیم در شبکه و امکان استفاده از خدمات شبکه نوآوری می‌باشد

چه کسی می‌گوید خلاقیت یادگرفتنی نیست؟

قسمت اول گفت‌‌و‌گوی تینا سیلیگ، استاد دانشگاه استنفورد، با بیزنس نیوز دیلی را قبل از این خواندیم. ادامه این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

چرا کارآفرینان برای اقتصاد مهم هستند؟(قسمت اول)

کارآفرینان دارایی‌های ملی هستند که تلاش می‌شود با آموزش، ایجاد انگیزه و تقویت، به حداکثر استعداد و توانایی برسند. کارآفرینان می‌توانند راه زندگی و کار ما را تغییر دهند. نوآوری‌های آن‌ها اگر موفقیت‌آمیز باشد، علاوه بر تولید سرمایه و فرصت شغلی، ممکن است سطح زندگی ما را بهبود دهد و در نتیجه جامعه را به سمت موفقیت سوق ‌دهد.