توسعه کسب و کار

بعید است مدیر یا مالکی را پیدا کنید که علاقمند به توسعه کسب و کار خود نباشد. تقریباً هر زمان پای بحث یک مدیر بنشینید از رویاها و خواسته‌های خود برای توسعه کسب و کار می‌گوید. استراتژی به ما آموخته است که برای سالهای بعدمان چشم انداز داشته باشیم و تلویحاً به ما یاد داده است که چشم انداز سالهای بعد، باید وسیع‌تر و جذاب تر از وضعیت امروز باشد.

چنین است که مدیری که ۱٪ سهم بازار خود را دارد آرزو دارد طی ۵ سال، ۱۰ یا ۲۰ درصد سهم بازار را از آن خود کند و کسی که ۵۰٪ سهم بازار را دارد دوست دارد طی چند سال آینده ۵۰ درصد دیگر را نیز از آن خود کند. همچنین به ندرت کارآفرینی را می‌بینید که در زمان عملی ساختن رویای خود، به چیزی کمتر از «برترین بازیگر بازار» فکر کند.

حمايت از ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی در داخل کشور   

  شرح حمايت:

     پرداخت80 درصد هزینه‌های ثبت تا سقف10 ميليون ريال؛

    شرايط و ملاحظات اجرايي:

    منظور از هزينه‌هاي ثبت؛ هزینه‌های مربوط به ثبت الکترونیکی اظهارنامه، درج روزنامه رسمي، ارزيابي ماهوي اظهارنامه توسط نهاد علمي و حق‌الزحمه كارگزاري می‌باشد.
    تعداد دفعات استفاده از این حمایت براي هر متقاضي در طول سال نامحدود می‌باشد.
    ثبت اختراع داخلي در قالب شخصيت حقيقي، تنها در صورتي مورد حمايت قرار خواهد گرفت كه فرد يا افراد مخترع، در فهرست كاركنان متقاضی كه براي آنان حق بيمه پرداخت مي‌گردد، قرار داشته باشند و موضوع اختراع نيز مرتبط با فعاليت واحد مربوطه باشد.
    حق‌الزحمه كارگزاري در صورتي مشمول اين حمايت مي‌گردد كه موارد اجرايي مربوطه از طريق كارگزار تأييد ‌شده صورت پذيرد.
    ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.
    ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمایت از ثبت علامت تجاری در داخل کشور

شرح حمايت:

پرداخت50 درصد هزینه‌های ثبت تا سقف 10 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

منظور از هزينه‌هاي ثبت؛ هزینه‌های مربوط به ثبت الکترونیکی درخواست، درج روزنامه رسمي و حق‌الزحمه كارگزاري می‌باشد.

تعداد دفعات استفاده از این حمایت براي هر متقاضي در طول سال یک‌ بار می‌باشد.

ثبت علامت بايد به نام و 100% تحت مالكيت شركت باشد.

حق‌الزحمه كارگزاري در صورتي مشمول اين حمايت مي‌گردد كه موارد اجرايي مربوطه از طريق كارگزار تأييد ‌شده صورت پذيرد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمایت از تهيه گزارش طرح توجيهي (FS) و طرح كسب و كار (BP)

شرح حمايت:

پرداخت حداكثر 50 درصدهزينه‌های تدوین گزارش تاسقف 25ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

گزارش‌هایی مشمول حمایت می‌باشند که جهت استفاده از تسهیلات مالی و یا جذب سرما‌یه‌ و سرمایه‌گذار تدوین شده باشند.

هرمتقاضي درطول سال فقط یکبار امکان استفاده از اين حمایت را خواهد داشت.

گزارش مربوطه می‌بایست توسط كارگزار تأييد‌شده تدوین شده باشد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

صدور دستور پرداخت هزینه تأیید شده در وجه متقاضی توسط مرکز توسعه کسب و کارفناوری

حمايت از اخذ استانداردها، تأييديه‌ها و گواهينامه‌هاي ملی

شرح حمايت:

پرداخت 50 درصد هزينه‌ها حداكثر تا سقف 40 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

این حمایت مشمول هزینه اخذ استانداردها، تأییدیه‌ها، آزمون های تأییدیه عملکرد و گواهینامه‌هایی می‌شود كه باموضوع فعالیت و خدمات فناورانه و همچنین محصولات و خدمات متقاضی ارتباط داشته باشد و مستقیما موجب برداشتن گامی اساسی و لازم در پیشرفت، ارتقاء و تحقق اهداف متقاضی در جهت ایجاد ارزش افزوده و ایجاد و توسعه بازار داشته باشد.تشخیص این موضوع و تعیین میزان حمایت بر عهده مرکز توسعه کسب و کار فناوری می‌باشد.

هزینه‌های تأييديه‌هاي سازماني (نظير تأييديه‌هاي مربوط به خط توليد، ايزو‌ها و فرايندهاي داخلي سازمان) براي هر متقاضي يك مورد در سال و تأييديه‌هاي مربوط به محصول به ازاي هر محصول يك‌بار مورد حمايت قرارخواهندگرفت.

در صورت درخواست متقاضی و بررسی کارشناسان مرکز توسعه کسب و کار فناوری، امکان درصدی از حمایت پیش از اخذ استاندارد، تأییدیه و گواهینامه مربوطه و پس از انجام مراحل اوليه و ارائه مستندات وجود خواهد داشت.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

حمايت از پياده‌سازي سيستم مالي و حسابداري

شرح حمايت:

پرداخت 50 درصدهزینه‌ها تاسقف 30 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

منظور از پياده‌سازي سیستم مالی و حسابداری و هزینه‌های قابل قبول در این خصوص؛ مديريت سيستم مالي و حسابداري، طبقه‌بندي اسناد و مدارك حسابداري، استفاده از نرم‌افزار حسابداری، ثبت سيستمي و نرم‌افزاري تمامي اسناد، تحرير دفاتر قانوني و اظهارنامه‌هاي مالياتي و ارزش افزوده، صدور اسناد حسابداري در نرم‌افزار مالي و پيگيري معافيت‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي متقاضی و همچنین خرید نرم‌افزارهای مربوطه توسط كارگزار تاييد‌شده مي‌باشد.

مبلغ حمايت پس ازپايان قرارداد كارگزاري دروجه متقاضی قابل پرداخت مي‌باشد.

ارائه گزارشات و مستندات لازم به منظور دریافت حمایت الزامی می‌باشد.

ساير ملاحظات اجرايي به تشخيص مرکز توسعه کسب و کار فناوری مبناي عمل خواهد بود.

                      

حمايت از کارآموزی دانشجویان

شرح حمايت:

پرداخت حمایت تا سقف 10 ميليون ريال؛

شرايط و ملاحظات اجرايي:

این حمایت به منظور تشویق دانشجویان برای انجام کارآموزی در شرکت‌های عضو پیش‌بینی شده است و به ازای هر کارآموز مبلغ 5 میلیون ریال پرداخت می‌گردد.

هر متقاضي در طول سال و در قالب این حمایت، حداكثر ازهمکاری 2 دانشجو می‌تواند بهره‌مند شود.

واحدهاي متقاضي مي‌بايست، اعلام نیاز کارآموزی خود را به دفتر امور پژوهش و فناوری پارک ارائه نمايند.

دانشجو و متقاضي موظفند بر اساس روش اجرايي مورد تاييد دفتر امور پژوهش و فناوری پارک، گزارش‌ها و مستندات لازم را ارائه نمايند.

وظیفه شناسایی، جذب و آموزش دانشجویان مستعد به منظور انجام کارآموزی بر عهده کارگزار بوده و حمایت مربوطه نیز پس از اتمام پایان‌نامه در وجه کارگزار پرداخت می‌گردد.

ساير شرايط و نحوه حمايت، بر طبق روش اجرايي مورد تأیید دفتر امور پژوهش و فناوری پارک مي‌باشد.

آخرین اخبار

ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی منتشر کرد؛ هفتمین فراخوان حمایت از طرح‌های دارای پتانسیل تجاری‌سازی

هفتمین فراخوان حمایت از طرح‌های دارای پتانسیل تجاری‌سازی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی منتشر شد؛ علاقه‌مندان می‌توانند از پانزدهم دی‌ماه تا یکم اسفند 97 نسبت به ثبت طرح‌های خود در این فراخوان اقدام کنند.

به منظور پیوند بین صاحبان صنایع و صاحبان ایده؛ رویداد تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته ایران برگزار می‌شود

رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایران پنجم اسفند ماه امسال به منظور پیوند بین صاحبان صنایع و صاحبان ایده برگزار می‌شود.

تلاش نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات و اصلاح قوانین استارتاپ‌ها؛ قانون مالکیت معنوی کسب و کارهای نو اصلاح می‌شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از اصلاح و نهایی شدن قانون مالکیت معنوی کسب و کارهای نو خبر داد و گفت: باید به نوعی تلاش کنیم که کمترین میزان دخالت دولت در حوزه کسب و کارهای نو شکل بگیرد و بخش خصوصی بدون حضور و دخالت دولت توسعه یابد.

نقش موثر شرکت‌های دانش بنیان در تحقق راهبردهای کشور

همکاری تمام نهادها با شرکت های دانش بنیان نقش موثری در بهبود و تحقق راهبردهای کشور دارد و موجب تحول در عرصه علم و دانش می شود؛ چراکه این شرکت ها با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامون و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارند.