بیمه تکمیلی - بیمه تکمیلی

شبکه فناوری و نوآوری ایران

بیمه مستمری و درمان تکمیلی ویژه استارت آپ ها و فریلنسرها

بیمه مستمری و درمان تکمیلی ویژه استارت آپ ها و فریلنسرها

تینت در راستای حمایت از استارت‌آپ‏‌ها و فریلنسر ها ارائه خدمات بیمه تکمیلی را فراهم کرده است.