برنامه‌ریزی راهبردی، یکی از ابزارهای لازم برای پیشــبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان با اهــرم فناوری‌های راهبردی در کشور است؛ این ابزار در تراز ملی با ترسیم اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه اعمال می‌شود.

سند نقشــه جامع علمی کشور نیز سندی است که در همین چهارچوب، اهداف راهبردی علمی کشور را با نگاه به اهمیت حوزه‌های فناوری مختلف در دســتیابی کشور به شــکوفایی همه‌جانبه و اســتقلال و عزت کشور اولویت‌بندی کرده اســت.
به‌عنوان بخشی از این زنجیره، ستاد توسعه‌ فناوری تعیین کننده‌ چشم انداز و مسیر آینده‌ حوزه‌های فناوری در کشور هستند. این اسناد با محوریت ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت، نظارت و تصویب نمایندگان وزارتخانه‌های ذی ربط و اشــخاص کلیدی صاحب نظر و ذی نفع در حوزه‌های مختلف فناوری تدوین شده و با تصویب در نهادهای عالی فرا دستگاهی برای جهت دهی راهبردی به این حوزه ملاک عمل قرار می‌گیرند.
در این راستا، ســند راهبردی توســعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی که شامل بیان ارزش های محوری، سیاست‌ها، چشم انداز، اهداف کلان، اهداف میانی و دوره‌های زمانی تحقق این اهداف است، با توشیح معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به نهادهای مرتبط و دارای مشارکت شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.
محمدجعفر نظری، مسوول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست گذاری و نظارت راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در این خصوص گفت: هم اکنون با توجه به ارزیابی های صورت گرفته این ستاد و مراکز مرتبط با فناوری لیزر، ایران با وجود جایگاه نسبتا مناسب در منطقه در مراحل اولیه توســعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و تجاری سازی است.
وی افزود: در سند راهبردی سه مرحله در چارچوب سند برای حوزه لیزر، فوتونیک و ساختارهای 1404 چشم انداز میکرونی همچون توسعه زیرساختی و مقبولیت بخشی 1396 تا 1398 در دور نخست، اوج گیری در بازار داخلی 1398 تا  1400در دور دوم و در نهایت جهش و رقابت پذیری بین المللی 1400 تا 1404را در دور سوم تجربه کرده ایم. 
وی گفت: با توجه به بازه‌ زمانی سند چشم انداز لازم است تا ویژگی‌های مراحل مختلف بلوغ نظام توســعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی در کشور در نظر گرفته شود و با توجه به ویژگی‌های مراحل مختلف اهداف، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی تدوین شوند. البته پایان هر دوره به معنای اتمام اهداف و ماموریت‌ها در آن بازه زمانی نبوده و ممکن است خروجی‌های یک دوره تا انتهای سایر دوره‌ها نیز ادامه داشته باشــد.
وی اظهار داشت: در هر یک از بازه‌های زمانی تمرکز راهبردها و برنامه ریزی‌ها روی ارکان کلیدی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی از جمله مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش بنیان، توسعه دهندگان کسب وکار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی خواهد بود.
 به گفته وی، بر اساس مشخصه‌های ساختاری و بررسی میزان بلوغ نظام، توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی این حوزه فناوری در کشــور از مرحله پیش توسعه وارد مرحله توسعه شده است که از ویژگی های آن می‌توان به وجود رشته‌های دانشگاهی، فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، حضور متخصصان و شــکل گیری برخی از شبکه‌ها (مانند شبکه تحقیقات لیزر پزشکی) اشاره کرد.
نظری بیان کرد: البته باید توجه داشــت تمامی این موارد برای تقویت و ساماندهی نیاز به برنامه ریزی دارند. ازاینرو، تمرکز اصلی در دوره‌ کنونی معطوف به ســازمان دهی ظرفیت‌های موجــود، ارتقای کارآفرینی و تجاری سازی فناوری، بین المللی سازی تحقیقات و تعمیق سطح علمی و فناوری کشور است. 
وی گفت: ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ســاختارهای میکرونی به عنوان بازوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متولی تقســیم کار و نظارت راهبردی، برای کمک به تحقق این اهداف، دستیابی به اهداف ترسیم شــده در سند ملی توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی را پیگیری کرده و از همه‌ بازیگران در سطوح مختلف در جنبه‌های مختلف مرتبط با این موضوع دعوت به مشارکت می‌کند.
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: