شبکه فناوری و نوآوری ایران

اعضای شبکه چه کسانی هستند؟

اعضای شبکه چه کسانی هستند؟

تلاش می‌​کنیم در تینت، فرصت را برای تعامل و هم‌افزایی همه عناصر، مخصوصا بخش خصوصی، جهت توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری ایجاد کنیم.
شرکت های عضو تینت
جدیدترین خدمات تینت